Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     

รับสมัครคนอาสาในโครงการ “ครูถุงนอน สอนหนังสือ”

Winter Camp 2020 - 2021

“English Communication & Life motivation”

โรงเรียนวัดท่ากุ่ม ปฎิบัติงาน 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

ครูผู้จุดประกายศักยภาพเด็กๆและตนเองไปพร้อมกัน

โอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวคุณไปพร้อมกับเด็กๆอย่างมีคุณภาพมาร่วมเปิดใจ เปิดจิตนาการเรียนรู้และส่งต่อสิ่งดีงามไปกับเรา 

สมัครที่นี่

กิจกรรม

ช่วงเวลา

เปิดรับสมัคร

รอบวันที่1 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2564

คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพิจารณาจากเอกสารและสัมภาษณ์

รุ่น 4 วันที่ 13-14 มีนาคม 2564

ประกาศผลครูถุงนอน

Winter  Camp 2020

รุ่น 4 วันที่ 15 มีนาคม 2564

ปฏิบัติงาน

รุ่น 4โรงเรียนวัดท่ากุ่ม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ระยะเวลา 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

 

 

แผนการดำเนินงาน

Date/Time 6.00-8.30 8.30 -9.00 9.00-10.30   10.45-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30   14.45-15.30 15.30-19.00 19.00-20.00
Fri, 26 Traveling date BKK – School , Time 15.00

Sat,27

Sun,28

Free time / Daily work
Check - In
Pre- Camp
Break 15 Mins
Pre- Camp
Lunch
Pre- Camp
Break 15 Mins
Pre- Camp
Free time / Daily work
Check - Out
         
Mon, 29 Greeting+ Pretest Teaching Teaching Teaching
Tue, 30 Teaching Teaching Teaching Teaching
Wed, 31 Teaching Online Class Youth4education Online Class Aj David 13.00-14.00 Teaching 14.15-15.30
Thu, 1 Teaching Teaching Teaching Teaching
Fri,2 Posttest Posttest Clear Stuff +Traveling date to BKK

ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน 

จำนวนครูทั้งหมด  13 คน 

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เน้นการสอนโดยใช้หลัก L+1 ในขณะที่ L หมายถึงระดับความรู้ที่แท้จริงของนักเรียน และทำการสอนโดยเพิ่มระดับความรู้เพิ่มขึ้น 1 ระดับ ของแต่ละระดับชั้นประถม ตามศักยภาพการเรียนรู้และความถนัดของเด็ก ทั้ง กาย ใจ และปัญญา เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือนอกห้องเรียน เรียนรู้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในชีวิตประจำวัน
 • เปิดโอกาสด้านความคิดให้นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาด้านการศึกษาผ่านประสบการณ์จริง ร่วมกับครูและชุมชนในพื้นที่ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปพร้อมกับเด็ก
 • สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงจากระดับล่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของครูถุงนอน

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเรียนจบปริญญา
 • ไม่จำกัดอายุ คณะ หรือมหาวิทยาลัย
 • มีประสบการณ์ในบทบาทผู้นำ เข้าใจในตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี วางแผน บริหารจัดการตนเองและผู้อื่นได้ดี
 • มีกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) และคิดอย่างมีเหตุผล
 • เปิดใจ เปิดกว้างทางความคิดอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและเข้าใจผู้อื่น
 • มุ่งมั่นอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบาย
 • เชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ
 • สามารถเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาดังกล่าว

บทบาทและหน้าที่
เมื่อได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ครูถุงนอนแล้วต้องปฏิบัติตามบทบาทดังนี้

1.ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท "ครูถุงนอน สอนหนังสือ" ผ่านการสอนเต็มเวลาในโรงเรียนประถมขยายโอกาส

 1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ฝ่ายครัว ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
 2. สร้างการเรียนรู้ทาง กาย ใจ และ ปัญญา สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรมทางการเรียนการสอนสมัยใหม่ โดยนักเรียนส่วนใหญ่มาจากชุมชนรายได้น้อยและพื้นฐานทางครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ พร้อมทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เข้าไปทำงาน
 3. เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนการปฏิบัติงานจริงและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงดำเนินโครงการ
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สามารถช่วยเหลือกันได้
 5. เข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่า (Ambassador Network) เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการครูถุงนอน

 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพครูถุงนอนก่อนการปฏิบัติงาน
 2. สนับสนุนการเดินทาง ไป-กลับ (เริ่มปฏิบัติงาน และ จบการปฏิบัติงาน) (กรุงเทพ - โรงเรียนพื้นที่ปฏิบัติงาน)
 3. สนับสนุนที่พักและอาหารสำหรับครูถุงนอนโดยพักที่โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
 4. ทีมสนับสนุนการทำงานและดูแลครูถุงนอนโดยทีมขบวนการโลกแสนสวย
 5. สนับสนุนการทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับครูถุงนอนทุกคน
 6. สนับสนุนสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
 7. ทำงานร่วมกับอาสาสมัครทั้งไทยและต่างชาติ ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ความแตกต่าง ความเข้าอกเข้าใจ เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ร่วมกันผ่านการอยู่และทำงานร่วมกัน

เงื่อนไขและเอกสารประกอบการรับสมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
 • ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากทางทีมงานและได้รับการยืนยันผ่านเข้าโครงการครูถุงนอนสอนหนังสือ

ทบทวนตัวเองก่อนการสมัคร

 • ผู้สมัครต้องแน่ใจว่าสามารถจัดสรรเวลาตามปฏิทินกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน
 • ผู้สมัครควรได้รับการยินยอมจากครอบครัว หรือกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องได้รับการยินยอมจากทางมหาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
 • ทบทวนตนเองว่าพร้อมรับมือกับปัญหาในภายภาคหน้าได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสุขภาพหรือจิตใจโดยไม่สูญเสียความตั้งใจแต่แรกเริ่ม
 • ทบทวนตนเองว่าสามารถปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ตลอดจนแผนการดำเนินงานของทางโครงการได้หรือไม่ (กรุณาอ่านระเบียบของโครงการตามหน้าท้ายสุด)
 • หน้าที่ของครูถุงนอน ไม่เพียงแต่การถ่ายทอดความรู้สังเคราะห์เด็ก แต่เป็นการเชื่อมโยงเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีหัวใจเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและเด็กไปพร้อมกัน ดังนั้นครูถุงนอนจะทำเหนื่อยเป็นพิเศษ

สมัครที่นี่