Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     

รับสมัครคนอาสาในโครงการ ครูถุงนอน สอนหนังสือ

Winter Camp 2019 “English Communication & Life motivation”

ครูผู้จุดประกายศักยภาพเด็กๆและตนเองไปพร้อมกัน

โอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวคุณไปพร้อมกับเด็กๆอย่างมีคุณภาพมาร่วมเปิดใจ เปิดจิตนาการเรียนรู้และส่งต่อสิ่งดีงามไปกับเรา 

เปิดรับจำนวน 3 รุ่นปฎิบัติงานที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี และ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

สมัครที่นี่

***กรุณาอ่านรายละเอียดของโครงการก่อนการสมัคร***

รู้จักเรา

เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ทั้ง กาย ใจและปัญญาให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์

ขบวนการโลกแสนสวยภายใต้มูลนิธิพุทธรักษา ได้ก่อตั้ง “โครงการครูถุงนอน สอนหนังสือ” ในวันที่ 1 กันยายน 2560  เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในชุมชนห่างไกล และลดช่องว่างในเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ ผ่านทางกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมออกแบบแผนการสอนครอบคลุมวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผลักดันให้เด็กๆในพื้นที่ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ได้ดำเนินงาน มาแล้วดังนี้

1.Winter Camp 2017 หัวข้อ ภาษาอังกฤษ  วันที่ 11 -15 ธันวาคม 60 ณ. โรงเรียนบ้านหนองอาสา อ.บ้านไร่ จ.ทัยธานี มีโรงเรียนวังหินและโรงเรียนบ้านพุต่อเข้าร่วม

2.Summer Camp 2018 เน้น วิทย์ คณิต อังกฤษ และบูรณาการ โรงเรียนวัดทัพหลวง โรงเรียนบ้านพุต่อและโรงเรียนหนองอาสา อ.บ้านไร่ จ. อุทัยธานี วันที่ 3 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 61

3.Winter Camp 2018 English Communication & life Motivation 2-7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านพุต่อ

4.Summer Camp 2019 คณิต อังกฤษ และการบูรณาการ 2 มิถุนายน – 27 กรกฏคม 2562 โรงเรียนบ้านพุต่อ

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เน้นการสอนโดยใช้หลัก L+1 ในขณะที่ L หมายถึงระดับความรู้ที่แท้จริงของนักเรียน และทำการสอนโดยเพิ่มระดับความรู้เพิ่มขึ้น 1 ระดับ ของแต่ละระดับชั้นประถม ตามศักยภาพการเรียนรู้และความถนัดของเด็ก ทั้ง กาย ใจ และปัญญา เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือนอกห้องเรียน เรียนรู้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในชีวิตประจำวัน
 • เปิดโอกาสด้านความคิดให้นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาด้านการศึกษาผ่านประสบการณ์จริง ร่วมกับครูและชุมชนในพื้นที่ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปพร้อมกับเด็ก
 • สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงจากระดับล่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของครูถุงนอน

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเรียนจบปริญญา
 • ไม่จำกัดอายุ คณะ หรือมหาวิทยาลัย
 • มีประสบการณ์ในบทบาทผู้นำ เข้าใจในตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี วางแผน บริหารจัดการตนเองและผู้อื่นได้ดี
 • มีกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) และคิดอย่างมีเหตุผล
 • เปิดใจ เปิดกว้างทางความคิดอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและเข้าใจผู้อื่น
 • มุ่งมั่นอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบาย
 • เชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ
 • สามารถเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาดังกล่าว

บทบาทและหน้าที่
เมื่อได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ครูถุงนอนแล้วต้องปฏิบัติตามบทบาทดังนี้

1.ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท "ครูถุงนอน สอนหนังสือ" ผ่านการสอนเต็มเวลาในโรงเรียนประถมขยายโอกาส

2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ฝ่ายครัว ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

3. สร้างการเรียนรู้ทาง กาย ใจ และ ปัญญา สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรมทางการเรียนการสอนสมัยใหม่ โดยนักเรียนส่วนใหญ่มาจากชุมชนรายได้น้อยและพื้นฐานทางครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ พร้อมทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เข้าไปทำงาน

4. เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนการปฏิบัติงานจริงและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงดำเนินโครงการ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สามารถช่วยเหลือกันได้

6. เข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่า (Ambassador Network) เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการครูถุงนอน

 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพครูถุงนอนก่อนการปฏิบัติงาน
 2. สนับสนุนการเดินทาง ไป-กลับ (เริ่มปฏิบัติงาน และ จบการปฏิบัติงาน) (กรุงเทพ - โรงเรียนพื้นที่ปฏิบัติงาน)
 3. สนับสนุนที่พักและอาหารสำหรับครูถุงนอนโดยพักที่โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
 4. ทีมสนับสนุนการทำงานและดูแลครูถุงนอนโดยทีมขบวนการโลกแสนสวย
 5. สนับสนุนการทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับครูถุงนอนทุกคน
 6. สนับสนุนสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
 7. ทำงานร่วมกับอาสาสมัครทั้งไทยและต่างชาติ ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ความแตกต่าง ความเข้าอกเข้าใจ เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ร่วมกันผ่านการอยู่และทำงานร่วมกัน

เงื่อนไขและเอกสารประกอบการรับสมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
 • ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากทางทีมงานและได้รับการยืนยันผ่านเข้าโครงการครูถุงนอนสอนหนังสือ

ปฏิทิน Winter Camp 2019

กิจกรรม

ช่วงเวลา

เปิดรับสมัคร

รอบ 1 วันที่ 27 กันยายน – 20 ตุลาคม 62

รอบ 2 วันที่ 1 – 24 พฤศจิกายน 62

รอบ 3 วันที่ 1-  22 ธันวาคม 62

คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพิจารณาจากเอกสารและสัมภาษณ์

รุ่น 1 วันที่ 21- 22 ตุลาคม 62 รุ่น 1

รุ่น 2 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 62 รุ่น 2

รุ่น 3 วันที่ 23-24 ธันวาคม 62 รุ่น 3

ประกาศผลครูถุงนอน

Winter  Camp 2019

รุ่น 1 วันที่ 24 ตุลาคม 62

รุ่น 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 62

รุ่น 3 วันที่ 26 ธันวาคม 62

ปฏิบัติงาน

รุ่น 1 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ จ.อุทัยธานี ปฎิบัติงาน 1-9 พฤศจิกายน 2562

รุ่น 2 โรงเรียนบ้านพุต่อ จ.อุทัยธานี ปฎิบัติงาน 13 – 21 ธันวาคม 2562

รุ่น 3 โรงเรียนบ้านเกวต จ.น่านปฎิบัติงาน 9-18 มกราคม 2563

แผนการปฏิบัติงาน/ตารางเวลาประจำวัน

รุ่น 1 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ จ.อุทัยธานี ปฎิบัติงาน 1-9 พฤศจิกายน 2562 (ดำเนินกิจกรรมแล้ว)

เดินทางวันที่ 1 พฤศจิกายน 62

เตรียมความพร้อมและออกแบบแผนการสอน 2-3 พฤศจิกายน 62

ดำเนินการสอน 4 – 8 พฤศจิกายน 62 เวลา 9.00-16.00

เดินทางกลับวันที่ 9 พฤศจิกายน 62

ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน อยู่ที่บ้านใหม่คลองอังวะ ประมาณ 200 คนและบ้านคลองเสลา 158 คน

จำนวนครูทั้งหมด 17 คน แบ่งดูแลทั้ง 2 หน่วย

โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ก่อตั้งโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ พื้นที่บ้านใหม่คลองอังวะ หมู่ที่ ๓ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงสาขาโป มีชื่อเรียกหมู่บ้านในสำเนียงภาษากระเหรี่ยงว่า VAKLIKLA หมายถึงบริเวณที่มีไม้ไผ่ไร่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น พื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งตอนล่าง มรดกโลกที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณพืชและสัตว์ป่า

...............................................................................................................................

รุ่น 2 โรงเรียนบ้านพุต่อ จ.อุทัยธานี ปฎิบัติงาน 13 – 21 ธันวาคม 2562 

 เดินทางวันที่ 13 ธันวาคม 62

เตรียมความพร้อมและออกแบบแผนการสอน 14-15 ธันวาคม 62

ดำเนินการสอน 16 – 20 ธันวาคม 62 เวลา 9.00-16.00

เดินทางกลับวันที่ 21 ธันวาคม 62

ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 39 คน 

จำนวนครูทั้งหมด  5 คน 

โรงเรียนตั้งอยู่บ้านสวนพลู – พุต่อ ชุมชนที่สืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษลาวเวียงจันทน์ สืบสานวัฒนธรรมการดูแลรักษาป่าต้นน้ำซึ่งถือว่าเป็น “ป่าศักดิ์สิทธิ์” มาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายาย “พุก่าง” แหล่งน้ำซับจากภูเขาสูงกลางผืนป่าไหลหล่อเลี้ยงชีวิตพวกเขามาเนิ่นนาน เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนที่แม้จะมาจากต่างถิ่นที่ แต่พวกเขารู้ว่าป่ามีพระคุณมากเพียงไร ป่ามิได้เป็นเพียงแหล่งน้ำ หากคือคลังผลิตอาหาร สมุนไพร รักษาโรค เป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ ป่าจึงเป็นห้องเรียนธรรมชาติของชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชุมชน

...............................................................................................................................

รุ่น 3 โรงเรียนบ้านเกวต จ.น่านปฎิบัติงาน 9-18 มกราคม 2563

เดินทางวันที่ 9 มกราคม 63

เตรียมความพร้อมและออกแบบแผนการสอน 11-12 มกราคม 63

ดำเนินการสอน  13 – 17 มกราคม 63 เวลา 9.00-16.00

เดินทางกลับวันที่ 18 มกราคม 63

ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน (ในช่วงระยะจัดค่ายจำนวนนักเรียนอาจเพิ่มขึ้นเป็น 70 คนเนื่องจากได้เชิญโรงเรียนรอบๆเข้าร่วมด้วย)

จำนวนครูทั้งหมด  6 คน 

ชุมชนบ้านเกวต อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนภูคาผาแดง หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบต.เชียงกลางพญาแก้ว หมู่บ้านอยู่ระหว่าง บ้านสกาด อ.ปัว และบ้านหนอง ต.เชียงกลาง การเดินทางลำบากในหน้าฝน 

...............................................................................................................................

ทบทวนตัวเองก่อนการสมัคร

 • ผู้สมัครต้องแน่ใจว่าสามารถจัดสรรเวลาตามปฏิทินกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน
 • ผู้สมัครควรได้รับการยินยอมจากครอบครัว หรือกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องได้รับการยินยอมจากทางมหาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
 • ทบทวนตนเองว่าพร้อมรับมือกับปัญหาในภายภาคหน้าได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสุขภาพหรือจิตใจโดยไม่สูญเสียความตั้งใจแต่แรกเริ่ม
 • ทบทวนตนเองว่าสามารถปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ตลอดจนแผนการดำเนินงานของทางโครงการได้หรือไม่ (กรุณาอ่านระเบียบของโครงการตามหน้าท้ายสุด)
 • หน้าที่ของครูถุงนอน ไม่เพียงแต่การถ่ายทอดความรู้สังเคราะห์เด็ก แต่เป็นการเชื่อมโยงเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีหัวใจเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและเด็กไปพร้อมกัน ดังนั้นครูถุงนอนจะทำเหนื่อยเป็นพิเศษ