Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     

รับสมัครอาสาในโครงการ ครูถุงนอน สอนหนังสือ

Extreme Camp 2020 “คณิตฯ วิทย์ ภาษาอังกฤษ”

ครูผู้จุดประกายศักยภาพเด็กๆและตนเองไปพร้อมกัน

โอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวคุณไปพร้อมกับเด็กๆอย่างมีคุณภาพมาร่วมเปิดใจ เปิดจิตนาการเรียนรู้และส่งต่อสิ่งดีงามไปกับเรา 

ปฎิบัติงาน 7- 31 กรกฏาคม 2563 ที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

สมัครที่นี่

***กรุณาอ่านรายละเอียดของโครงการก่อนการสมัคร***

รู้จักเรา

เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ทั้ง กาย ใจและปัญญาให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์

ขบวนการโลกแสนสวยภายใต้มูลนิธิพุทธรักษา ได้ก่อตั้ง “โครงการครูถุงนอน สอนหนังสือ” ในวันที่ 1 กันยายน 2560  เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในชุมชนห่างไกล และลดช่องว่างในเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ ผ่านทางกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมออกแบบแผนการสอนครอบคลุมวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผลักดันให้เด็กๆในพื้นที่ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ได้ดำเนินงาน มาแล้วดังนี้

1.Winter Camp 2017 หัวข้อ ภาษาอังกฤษ  วันที่ 11 -15 ธันวาคม 60 ณ. โรงเรียนบ้านหนองอาสา อ.บ้านไร่ จ.ทัยธานี มีโรงเรียนวังหินและโรงเรียนบ้านพุต่อเข้าร่วม

2.Summer Camp 2018 เน้น วิทย์ คณิต อังกฤษ และบูรณาการ โรงเรียนวัดทัพหลวง โรงเรียนบ้านพุต่อและโรงเรียนหนองอาสา อ.บ้านไร่ จ. อุทัยธานี วันที่ 3 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 61

3.Winter Camp 2018 English Communication & life Motivation 2-7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านพุต่อ

4.Summer Camp 2019 คณิต อังกฤษ และการบูรณาการ 2 มิถุนายน – 27 กรกฏคม 2562 โรงเรียนบ้านพุต่อ

5. Winter Camp 2019 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ,โรงเรียนบ้านพุต่อ และโรงเรียนบ้านเกวต

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เน้นการสอนโดยใช้หลัก L+1 ในขณะที่ L หมายถึงระดับความรู้ที่แท้จริงของนักเรียน และทำการสอนโดยเพิ่มระดับความรู้เพิ่มขึ้น 1 ระดับ ของแต่ละระดับชั้นประถม ตามศักยภาพการเรียนรู้และความถนัดของเด็ก ทั้ง กาย ใจ และปัญญา เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือนอกห้องเรียน เรียนรู้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในชีวิตประจำวัน
 • เปิดโอกาสด้านความคิดให้นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาด้านการศึกษาผ่านประสบการณ์จริง ร่วมกับครูและชุมชนในพื้นที่ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปพร้อมกับเด็ก
 • สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงจากระดับล่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของครูถุงนอน

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเรียนจบปริญญา
 • ไม่จำกัดอายุ คณะ หรือมหาวิทยาลัย
 • มีประสบการณ์ในบทบาทผู้นำ เข้าใจในตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี วางแผน บริหารจัดการตนเองและผู้อื่นได้ดี
 • มีกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) และคิดอย่างมีเหตุผล
 • เปิดใจ เปิดกว้างทางความคิดอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและเข้าใจผู้อื่น
 • มุ่งมั่นอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบาย
 • เชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ
 • สามารถเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาดังกล่าว

บทบาทและหน้าที่
เมื่อได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ครูถุงนอนแล้วต้องปฏิบัติตามบทบาทดังนี้

1.ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท "ครูถุงนอน สอนหนังสือ" ผ่านการสอนเต็มเวลาในโรงเรียนประถมขยายโอกาส

2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ฝ่ายครัว ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

3. สร้างการเรียนรู้ทาง กาย ใจ และ ปัญญา สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรมทางการเรียนการสอนสมัยใหม่ โดยนักเรียนส่วนใหญ่มาจากชุมชนรายได้น้อยและพื้นฐานทางครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ พร้อมทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เข้าไปทำงาน

4. เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนการปฏิบัติงานจริงและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงดำเนินโครงการ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สามารถช่วยเหลือกันได้

6. เข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่า (Ambassador Network) เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการครูถุงนอน

 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพครูถุงนอนก่อนการปฏิบัติงาน
 2. สนับสนุนการเดินทาง ไป-กลับ (เริ่มปฏิบัติงาน และ จบการปฏิบัติงาน) (กรุงเทพ - โรงเรียนพื้นที่ปฏิบัติงาน)
 3. สนับสนุนที่พักและอาหารสำหรับครูถุงนอนโดยพักที่โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
 4. ทีมสนับสนุนการทำงานและดูแลครูถุงนอนโดยทีมขบวนการโลกแสนสวย
 5. สนับสนุนการทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับครูถุงนอนทุกคน
 6. สนับสนุนสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
 7. ทำงานร่วมกับอาสาสมัครทั้งไทยและต่างชาติ ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ความแตกต่าง ความเข้าอกเข้าใจ เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ร่วมกันผ่านการอยู่และทำงานร่วมกัน

เงื่อนไขและเอกสารประกอบการรับสมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
 • ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากทางทีมงานและได้รับการยืนยันผ่านเข้าโครงการครูถุงนอนสอนหนังสือ

ปฏิทิน Extreme Camp 2020

กิจกรรม

ช่วงเวลา

เปิดรับสมัคร

15 มีนาคม – 1 มิถุนายน

คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพิจารณาจากเอกสารและสัมภาษณ์

2- 5 มิถุนายน

ประกาศผลครูถุงนอน Summer Camp 2019

 17 มิถุนายน

Pre-Camp ครูถุงนอน

24 มิถุนายน (online Greeting) 7-9 กรกฏาคม (Precamp)

ปฏิบัติงาน

10-31 กรกฎาคม

 

ข้อมูลโรงเรียนบ้านพุต่อ จังหวัดอุทัยธานี

โรงเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน 

จำนวนครูทั้งหมด  5 คน 

โรงเรียนตั้งอยู่บ้านสวนพลู – พุต่อ ชุมชนที่สืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษลาวเวียงจันทน์ สืบสานวัฒนธรรมการดูแลรักษาป่าต้นน้ำซึ่งถือว่าเป็น “ป่าศักดิ์สิทธิ์” มาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายาย “พุก่าง” แหล่งน้ำซับจากภูเขาสูงกลางผืนป่าไหลหล่อเลี้ยงชีวิตพวกเขามาเนิ่นนาน เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนที่แม้จะมาจากต่างถิ่นที่ แต่พวกเขารู้ว่าป่ามีพระคุณมากเพียงไร ป่ามิได้เป็นเพียงแหล่งน้ำ หากคือคลังผลิตอาหาร สมุนไพร รักษาโรค เป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ ป่าจึงเป็นห้องเรียนธรรมชาติของชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชุมชน

แผนการดำเนินงาน (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

วัน / เวลา 6.00 น 8.00-9.00 9.00-9.30 9.30-12.00 12.00-13.30 13.30-14.30 14.30_14.45 14.45-16.00 16.00-18.00 18.00-19.00 19.00-19.30 19.30 เป็นต้นไป
จันทร์           Math (ป.ต้น)   Math (ป.ต้น)        
            Eng (ป.ปลาย)   Eng (ป.ปลาย)        
อังคาร           Math (ป.ปลาย)   Math (ป.ปลาย)        
            Eng (ป.ต้น)   Eng (ป.ต้น)        
พุธ           Math (ป.ต้น)   Math (ป.ต้น)        
            Eng (ป.ปลาย)   Eng (ป.ปลาย)        
พฤหัสบดี           Math (ป.ปลาย)   Math (ป.ปลาย)        
            Eng (ป.ต้น)   Eng (ป.ต้น)        
ศุกร์   7.30 -8.00
ทานข้าว
8.00-8.30
Check- in
Conference & special activities
    ชมรมวิชาการ
&
กีฬา
  ชมรมวิชาการ
&
กีฬา
       
                         
เสาร์       Training+
Summary
  Training+
Summary
  Training+
Summary
       
อาทิตย์ Free Day Check - out